Pomoc

Dokumenty potrzebne do wykonania wyceny nieruchomości i sporządzenia operatu szacunkowego:

  • aktualny odpis księgi wieczystej- do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
  • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
  • wypis z rejestru gruntów działki, na których znajduje się budynek, w którym usytuowany jest lokal- do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym
  • w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu- zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
  • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego lokalu m.in. orzeczenie sądu, decyzje administracyjne itp.
  • w przypadku rynku pierwotnego należy przedłożyć dodatkowo:
  • kopia pozwolenia na budowę- do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej
  • rozkład funkcjonalny lokalu- ksero z dokumentacji technicznej- do uzyskania od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej
  • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową
 • aktualny odpis księgi wieczystej- do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie
 • pozwolenie na budowę
 • pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia do użytkowania
 • projekt techniczny (rzuty poszczególnych kondygnacji, przekrój pionowy, opis techniczny podstawowych elementów budynku)
 • kosztorys budowlany w przypadku budowy/rozbudowy/modernizacji
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy w celu zdobycia nieruchomości
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenie sądu, decyzje administracyjne itp.
 • aktualny odpis księgi wieczystej- do uzyskania w Sądzie w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • wypis z rejestru gruntów na działki, na których usytuowany jest lokal- do uzyskania w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • umowa najmu (gdy lokal jest przedmiotem najmu)
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenie sądu, decyzje administracyjne itp.
 • aktualny odpis księgi wieczystej- do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków oraz mapa zasadnicza- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie
 • inne mające wpływ na określenie stanu prawnego nieruchomości m.in. orzeczenie sądu, decyzje administracyjne itp.
 • aktualny odpis księgi wieczystej- do uzyskania w Sądzie Rejonowym w wydziale Ksiąg Wieczystych
 • akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego/decyzja o warunkach zabudowy- do uzyskania we właściwym Urzędzie Miasta lub w Gminie
 • obowiązujące umowy najmu
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste
 • zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości/decyzja WZ

Potrzebujesz wyceny?

Do przygotowania wyceny potrzebne będą:

Wypełnij formularz

Scroll to Top